هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای بازی در یک نمایش
از طریق سایت رسمی آموزشگاه کاندید شده اند

آراد جواهری
فاطمه زهرا میرزایی
پارمیس پارسیان
هستی رهسپار
مانلی اصفهانی
پریا پارسا
سوگند علی ولی الهی

جهت تست نهایی جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۴ساعت ۱۳:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting