هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای بازی در یک تئاتر
از طریق سایت رسمی آموزشگاه کاندید شده اند
ملیکا عباسی
هلیا حیدری
هستی دهقان
فاطمه حیدری
موژان زینلی
مانلی اصفهانی
هستی سادات هدایی
آوا کشانی
سیده پارمیدا حسینی
مبینا مهدیون

جهت تست نهایی فردا ساعت ۱۲:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting