هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای بازی در یک فیلم سینمایی کاندید شده اند

نفس عسگری
گلوریا ملکی
مانلی رسولی
غزل قاسمی
شایلین رحیمی خو

فردا پنجشنبه ساعت ۱۳:۰۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting