هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای بازی در یک فیلم کوتاه کاندید شده اند

پارمین جهانبخش
رزینا مقدم
ملینا محسن زاده
الینا محرمی

فردا شنبه ساعت ۱۶:۳۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting