هنرجوياني كه اساميشان در ادامه ذكر ميشود از طريق سايت رسمي آموزشگاه براي يك فيلم سينمايي كانديد شدند

امير حسين حجتي
ديانا برزنوني
لطفا فردا شنبه مورخ ٦ / ٥ / ٩٨ راس ساعت ١٦:٠٠ جهت تست نهايي در آموزشگاه حضور داشته باشند
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting