یکتا کرمی

تاریخ تولد: 30/5/89

شماره عضویت: 2188

رشته ورزشی: اسکیت