یسنا صالح

شماره ی عضویت: 1431

تاریخ تولد: 4/4/1393

رزومه کاری:

  • اجرای تئاتر اسمشو نبر در هجدهمین جشنواره تئاتر پانیذ