یسنا رزمی

شماره عضویت : ١٢٨۶

تاریخ تولد: ١٣٩١/٨/٢٧

مهارت: بازیگری