یاسمین موسوی

شماره ی عضویت: 1385

تاریخ تولد: 11/3/92

مهارت: چرتکه، بلز

رشته ورزشی: شنا