پریماه مرادی

شماره عضویت :

تاریخ تولد: 10/6/92

مهارت: بازیگری، موسیقی

رشته های ورزشی: تکواندو