پرنیان زبرجدی

تاریخ تولد: 1385/6/4

رزومه کاری:

تئاتر و فیلم کوتاه