پارمین نخبه زعیم

شماره ی عضویت: 1605

تاریخ تولد: 1394

رزومه کاری:

  • اجرای تئاتر شنل قرمزی در نقش شکمو
  • احرای تئاتر حنانه در نقش حضرت رقیه
  • برنامه تلویزیونی دمنوش