پارسا محمد بیگی

شماره عضویت: 1338

تاریخ تولد: 21/6/87

رشته ورزشی: شطرنج

رزومه کاری:

  • بازیگری در تیاتر شاه و چاه جشنواره تیاتر پانیذ
  • پروژه دانشجویی ترمین