پارسا قلی پور

شماره ی عضویت: 496

تاریخ تولد: ۱381/2/2

مهارت ها: مسلط به زبان انگلیسی، بازیکن سابق اکادمی

پرسپولیس، مهارت در همه رشته های ورزشی