هلیا کریمی

شماره عضویت : ۱۵۳۱

تاریخ تولد: 5/4/ ۱۳۸۵

رزومه کاری:

  • پروژه تبلیغات لباس کودک

رزومه کاری:

  • تئاتر هزارويكشب