نازنین مرزبان

شماره ی عضویت: 388

تاریخ تولد: 1384/10/3

مهارت: تغییر صدا یا بازیگری صدا

رزومه کاری:

  • برنامه ورجه وورجه
  • سریال محرمانه