مهدی غلامی گلباغی

شماره ی عضویت: 271

تاریخ تولد: 1384/6/22

مهارت ها: تسلط به زبان لکی

رزومه ی کاری:

فعالیت در مدرسه