مهدیه کریمی

تاریخ تولد: 1380/8/7

مهارت ها: نواختن ساز، زبان ترکی استانبولی، نقاشی و طراحی

رشته های ورزشی: بسکتبال، بدمینتون، اسکیت