مهدیه ابراهیمی

شماره ی عضویت:

تاریخ تولد: ۸۱/۸/۲

مهارت: سازگیتار، زبان انگلیسی

رشته های ورزشی: وشو