ملیسا عباس نژاد

شماره ی عضویت: 200

تاریخ تولد:1381/3/12

مهارت ها: نواختن ویلن

رشته ی ورزشی: تکواندو