معصومه ملکی

شماره عضویت : 1313

تاریخ تولد: 1383/9/10

مهارت: لهجه ترکی استانبولی، درحال گذراندن زبان انگلیسی

رشته ورزشی: تکواندو، شنا