محمد یاسین نجفی

شماره عضویت : ۹۱۳

تاریخ تولد: ۸۹/۱۲/۲

مهارت: پیانیست

رشته ورزشی: شنا