محمد کرمانی

شماره عضویت:

تاریخ تولد: ۹/۳/۸۶

مهارت: بازیگری

رشته ورزشی: والیبال

رزومه کاری:

  • تیاتر در فرهنگسرای رسانه