محمد طاها محمد اسماعیلی

شماره عضویت : ۱۳۲۷

تاریخ تولد: ۹۳/۰۹/۰۹

مهارت: شیرین زیبان، قدرت بیان قوی