مائده الماسی

شماره ی عضویت: 182

تاریخ تولد: 1384/8/1

مهارت ها: زبان انگلیسی

رشته ی ورزشی: بدمینتون