غزل سلوکی

شماره عضویت: 2320

تاریخ تولد: 5/10/82

رزومه کاری:

  • نمایش عروسکی
  • اجرای تیاتر در مدرسه