علی رضا محمدی مقدم

شماره عضویت: 1999

تاریخ تولد: 1/7/93

مهارت: نواختن فلوت و آواز

رشته ورزشی: شنا