علی آذری

شماره عضویت : 1192

تاریخ تولد: 26/6/93

رزومه:

  • شرکت در فیلم کوتاه شورای سیاست گذاری به کارگردانی آقای علی عرفان هادی
  • تیزر افق کوروش
  • تیزر بیسکوییت پانیکو
  • تیزر کانون پرورش فکری تیاتر هزار و یک شب (سه روز اجرا در سالن ملک)
  • تیاتر خاله سوسکه
  • تیاتر مدرسه موشها
  • فیلم کوتاه ایما به کارگردانی آقای امید سلطان آبادی