سینا-صفوی-فر

سینا صفوی

شماره عضویت:

تاریخ تولد: 19/71380

رزومه کاری:

 • اتللو
 • رقص کاغذپاره ها
 • آلایش
 • مقتول قاتل
 • کنسرت اجباری
 • جتسمانی
 • مالیخولیا
 • دیوان تئاتر آل
 • آنتیگونه
 • بارکودا
 • خرده شیشه
 • اسفکسیا
 • اتانازی
 • سلطان مار
 • مرگ در اوج خوشبختی
 • بازی در تله فیلم کرکس به کارگردانی عملیات کرکس