سید مهدی قبولیان احمدی

شماره ی عضویت: 585

تاریخ تولد: ١٣٨٧/5/١3

رشته ورزشی: شنا

مهارت: بازیگری

رزومه کاری:

  • تئاتر شهرک نور واقع در چهارصد دستگاه پیروزی