سپیده صلواتی

شماره ی عضویت: 722

تاریخ تولد: ۱۳۸۲/۹/۸

مهارت: زبان انگلیسی

رشته ورزشی: شنا و تا حدودی کاراته