سوگند چوپانیان

شماره عضویت: 2228

تاریخ تولد: 5/9/84

مهارت: زبان انگلیسی, اجرا

رشته ورزشی: شنا, والیبال