روژان حسینی نژاد

شماره ی عضویت: 687

تاریخ تولد: ١٣٨٧/١٠/١٩

رشته ورزشی: شنا, والیبال, اسکیت

مهارت: زبان انگلیسی