حسین حیدری

شماره عضویت : 1140

تاریخ تولد: 29/12/86

رشته ورزشی: بسکتبالیست