عسل حبدری

تاریخ تولد: 1382/10/5

مهارت ها: زبان انگلیسی

رزومه ی کاری:

  • تیزر