امیر علی رستمی

شماره عضویت : 820

تاریخ تولد: 87/6/6

رشته ورزشی: بوکس, فوتبال