امیر علی ایاره

شماره عضویت : 1660

تاریخ تولد: 6/5/90

مهارت: هنرهای ابتکاری با انگشتان دست

رشته های ورزشی: شنا، روبیک، شطرنج، ژیمناستیک