امیر علی افسری راد

شماره عضویت: ۱۸۸۵

تاریخ تولد: ۱۳۷۷/۵/۲۵

مهازت: زبان انگلیسی، زبان اشاره، نقاشی، ترانه نویسی، نویسندگی