امیر رضا پور الله وردی

شماره عضویت: ۱۸۵۶

تاریخ تولد: ۱۶/۳/۸۳

رشته های ورزشی: کاراته، بدنسازی