امیر حسین پای بند

شماره عضویت: ۱۹۶۵

تاریخ تولد: ۹/۵/۹۰

مهارت: زبان انگلیسی

رشته ورزشی: شنا، فوتبال، دوچرخه سواری، شطرنج، رباتیک

رزومه کاری: