امیر حسین اسکندری

شماره ی عضویت: 444

تاریخ تولد: 81/3/10

رشته های ورزشی: تیراندازی و بدمینتون

رزومه کاری:

  • تئاترهای مدرسه و تعزیه خوانی
  • تقلید صدا