امیر پارسا عسگری

شماره ی عضویت: 017

تاریخ تولد: 1383/11/22

رزومه ی کاری:

  • برنامه ی رخداد شبکه 2
  •  نقش اصلی در فیلم کوتاه توپ پلاستیکی
  • شبکه امید