امیرمهیار مشیری

مهارت ها: تنبک

رشته های ورشی: شنا, فوتبال، پرتاب دارت

رزومه ی کاری:

 • مستند مدرس فیلم كوتاه
 • كلیپ آقاي علیزاده
 • كلیپ آقاي گلریز
 • سریال بیمار استاندارد شده كار آقاي آقاخاني
 • فیلم كوتاه جام جهاني كار آقاي تقدیري
 • نمایش دوكاج آقاي دوانلو
 • نمایش حسن كچل خانم پوركرمي
 • مایش بچه هاي خاكستري خانم پوركرمي
 • نمایش این كه میگن زندگي خانم امیني
 • نمایش بزي لند خانم پوركرمي
 • نمایش این ٥ نفر خانم پوركرمي
 • مقام دوم در حسن كچل
 • مقام اول در بچه هاي خاكستري
 • مقام سوم در بزي لند
 • مقام در اول این ٥ نفر