امیر محمد محمدی

شماره ی عضویت:

تاریخ تولد: 1393/05/10

رزومه کاری:

  • چند سکانس طنز در شیراز همراه با بازیگر معروف سر کار خانم شهربانو موسوی