امیر عطاللهی

شماره ی عضویت: 1321

تاریخ تولد: 3/1/91

مهارت: نقال و شاهنامه خوان،

رزومه کاری:

  • آرش کمانگیر
  • به صورت موضوعی در شبکه دو و سه جام جم کودکانه و رادیو نقالی کرده
  • کاوه آهنگر
  • بیش از ۱۰۰ اجرای میدانی و موفق به دریافت مقام در چندین جشنواره
  • رزم رستم با اشکبوس
  • زال و سیمرغ
  • واقعه غدیر
  • نقل قضاوت امیر المومنین