امیرعلی سیفی

شماره عضویت: ۲۰۸۱

تاریخ تولد: ۳۰/۶/۸۵

مهارت: خوشنویسی٫ خطاطی٫ زبان انگلیسی

رشته ورزشی: شنا