اميرعلي حيدريان

تاریخ تولد: 1385/2/22

شماره ی عضويت:٠٠١

رزومه ی کاری:

  • جشنواره تئاتر پانيذ
  • ٢ تا فيلم كوتاه
  • تيزر خانه فرش
  • سريال لحظه ی گرگ و ميش كار آقاي همايون اسعديان