الهه عباسی

شماره ی عضویت: 419

تاریخ تولد: 1378/10/19

رشته های ورزشی: دوچرخه سواري و اسكيت

رزومه ی کاری:

  • نمايش های پيرمرد درويش و واقعه ی عاشورا