النا امین

شماره ی عضویت: ۱۲۷۹

تاریخ تولد: ۱۳۹۰/۴/۲۲

مهارت: موسیقی(کوبه ای-نقاره-طبلک-بلز-فلوت-کر)

رشته های ورزشی: شنا