آرین شفیعی

تاریخ تولد: ۱۳۸۳

شماره کارت عضویت: ۶۳۶

مهارت: صحبت کردن به زبان انگلیسی

رزومه کاری:

  • دو بار شرکت در تئاتر منطقه و کسب رتبه اول و سوم